Handelsbetingelser

Almene handelsbetingelser for køb ved VELA-Vermund Larsen A/S

Aftalegrundlag

1.1 Med mindre andet er aftalt mellem parterne, sker alle leverancer på grundlag af nedenstående leveringsbetingelser.

Pris

2.1 Angivne priser og øvrige oplysninger i prislister m.v. anses altid for vejledende. Angivne priser er uden levering og montering, medmindre andet konkret er angivet i aftalen.

2.2 Såfremt der inden levering fra sælgers leverandør indtræder prisforhøjelser el.lign., såvel som forhøjede toldafgifter eller andre afgifter, forhøjes prisen tilsvarende.

Specialfremstilling af varen

3.1 Såfremt sælger skal foretage specielle tilpasninger/modifikationer på varen, skal køber dække alle sælgers omkostninger hertil.

3.2 Specialhjemtagne varer tages ikke retur og sælges ikke på prøve

3.3 Specialfremstillede varer fremstilles på købers regning og tages ikke retur. Dette gælder også varer, som er fremstillet til afprøvning.

3.4 Såfremt ændring af specifikationer vil forsinke levering, er sælger berettiget til at forlænge denne efter eget skøn i forhold til det, der oprindeligt var aftalt.

Køb på prøve

4.1 Køb på prøve kan kun ske i henhold til udtrykkelig skriftlig aftale med sælger.

4.2 Er en vare købt på prøve, og er den leveret, bliver køberen bundet ved købet, såfremt han ikke inden aftalt tid med sælger, eller om ingen tid er aftalt, inden 14 dage har meddelt sælgeren, at han ikke vil beholde varen.

4.3 Varer til afprøvning vil blive faktureret med returret anført på fakturaen.

4.4 Returnering af vare købt på prøve skal ske i original emballage og for købers regning og risiko.

4.5 Køberen hæfter for at varen tilbageleveres i samme stand som køberen modtog varen. Er varen ved returnering beskadiget er køberen forpligtet til at godtgøre sælgerens udbedringsomkostninger efter gældende listepris eller efter regning.

Levering

5.1 Aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms.

5.2 Er der ikke truffet nogen særlig aftale om en sådan leveringsklausul, anses levering for sket “Ex Works”. Emballage beregnes særskilt, medmindre andet er aftalt.

5.3 Hvis sælger ikke leverer indenfor aftalt leveringstid, kan køber skriftligt overfor sælger fastsætte en rimelig endelig leveringsfrist. Finder levering ikke sted inden for denne frist, kan køber hæve aftalen ved skriftlig meddelelse herom til sælger. Kun såfremt forsinkelsen skyldes sælgers fejl eller forsømmelse, har køber endvidere krav på en erstatning, som aldrig kan overstige meromkostningerne ved køb af en tilsvarende vare fra anden side og som ikke kan omfatte driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Erstatningen kan heller aldrig overstige den aftalte købesum.

5.4 Er der aftalt successiv levering, skal hver leverance betragtes som en selvstændig leverance. Køberen har således ikke ret til ved mangler ved en delleverance at hæve aftalen for så vidt angår de øvrige leverancer.

Returret og købers modtagelse af varen

6.1 Køber har i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler ingen ret til at returnere noget produkt eller nogen ydelse, medmindre dette udtrykkeligt skriftligt er aftalt med sælger. I så fald sker returneringen for køberens regning og risiko.

6.2 Såfremt køber er forhindret i at modtage eller nægter at modtage den aftalte ydelse til den aftalte leveringstid, anses levering for at have fundet sted på det aftalte leveringstidspunkt. Samtlige omkostninger, der påløber som følge heraf, bæres af køberen.

Betalingsbetingelser

7.1 Betaling skal ske efter sælgers nærmere angivelse, eller hvis en sådan ikke foreligger, kontant ved levering af salgsgenstanden. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber morarenter fra forfaldsdatoen med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Ejendomsforbehold

8.1 Det leverede forbliver sælgers ejendom, indtil betaling fuldt ud er lagt.

Udfaldsprøver

9.1 Har køberen forinden levering modtaget en udfaldsprøve af det produkt, som køberen senere skal have leveret, og godkender køberen denne udfaldsprøve uden forbehold, er køberen afskåret fra, når levering finder sted, at reklamere over mangler ved det leverede, såfremt det leverede har samme standard som den godkendte udfaldsprøve.

Patent, mønsterbeskyttelse, ophavsret m.v.

10.1 Såfremt køberen til sælgeren udleverer tegninger, modeller eller andre forbilleder til brug for sælgers fremstillelse af det af køber bestilte produkt, påtager køber sig ethvert ansvar for krænkelse af trediemands rettigheder på grund af patent, mønsterbeskyttelse, ophavsret el.lign. Køberen er forpligtet til at godtgøre sælgeren alle omkostninger og skader, som påføres sælger i denne forbindelse ved krav fra trediemand og i anledning af tvister herom.

Mangler (forbrugerkøb)

11.1 Nærværende punkt gælder alene ved køb når køberen hovedsageligt handler uden for sit erhverv (forbrugerkøb).

11.2 Sælger er kun ansvarlig for mangler ved salgsgenstanden såfremt manglen var til stede på leveringstidspunktet.

11.3 Sælger påtager sig intet ansvar for fejl og mangler ved salgsgenstanden der skyldes forkert behandling eller opbevaring af salgsgenstanden samt øvrig vanrøgt af salgsgenstanden foretaget af køber.

11.4 Såfremt køber reklamer over mangler inden 6 måneder efter salgsgenstanden er leveret til køber formodes manglen at have været til stede på leveringstidspunktet, medmindre denne formodning er uforenelig med salgsgenstandens eller manglens art.

11.5 Såfremt køber reklamer over mangler senere end 6 måneder efter salgsgenstanden er leveret til køber påhviler bevisbyrden for at salgsgenstanden lider af en mangel køber.

11.6 Har køber ikke inden to år efter salgsgenstandens levering meddelt sælger, at køber vil påberåbe sig en mangel, kan køber ikke senere gøre denne gældende overfor sælger.

11.7 Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Mangler (handelskøb)

12.1 Sælger er kun ansvarlig for mangler ved salgsgenstanden såfremt manglen var til stede på leveringstidspunktet.

12.2 Såfremt køber reklamer over mangler ved salgsgenstanden påhviler bevisbyrden for at manglen var til stede på leveringstidspunktet køber.

12.3 Sælger påtager sig intet ansvar for fejl og mangler ved salgsgenstanden der skyldes forkert behandling eller opbevaring af salgsgenstanden samt øvrig vanrøgt af salgsgenstanden foretaget af køber.

12.4 Har køber ikke inden to år efter salgsgenstandens levering skriftligt meddelt sælger, at køber vil påberåbe sig en mangel, kan køber ikke senere gøre denne gældende overfor sælger.

12.5 Køber kan kun hæve aftalen, såfremt sælger ikke udbedrer/omleverer inden en rimelig frist. Kun i så fald kan køber kræve erstatning fra sælger, og en sådan erstatning kan aldrig overstige den aftalte købesum for det leverede.

12.6 Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Produktansvar

13.1 For produktansvar er sælger ansvarlig i henhold til de bestemmelser i Produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Sælger fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på sælgers produktansvarsforsikring.

13.2 Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

13.3 I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar overfor trediemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset til efter pkt. 13.1 og 13.2.

13.4 Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal den part straks underrette den anden herom.

13.5 Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst imod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materialet.

Lovvalg og værneting

14.1 Eventuelle tvistigheder afgøres efter Dansk Rets regler og ved retten i Aalborg som aftalt værneting.